กว่าจะมาเป็น E-book (ตอนจบ)

E-book คืออะไร

E-book ย่อมาจาก Electronic Book หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่าง ๆ สามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และสามารถสั่งพิมพ์ได้ตามต้องการผ่านเครื่องพิมพ์ นอกจากนี้ ยังสามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือทั่วไป

รูปแบบของ E-book

สามารถสร้างได้ 4 รูปแบบ คือ

Hyper Text Markup Language (HTML)

HTML : รูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด HTML เป็นภาษามาร์กอัปที่ออกแบบมาเพื่อใช้สร้างเว็บเพจ หรือข้อมูลอื่นที่เรียกดูผ่านทางเว็บ Browser พัฒนาโดย ทิม เบอร์เนอรส์ ลี (Tim Berners Lee) สำหรับภาษา SGML ในปัจจุบัน HTML เป็นมาตรฐานหนึ่งของ ISO ซึ่งจัดการโดย World Wide Web Consortium (W3C) ในปัจจุบัน ทาง W3C ผลักดันรูปแบบของ HTML แบบใหม่ ที่เรียกว่า XHTML ซึ่งเป็นลักษณะโครงสร้าง XML แบบหนึ่ง ที่มีหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างของโปรแกรมที่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานกว่า มาทดแทนการใช้ HTML รุ่น 4.01 (ในปัจจุบัน)

HTML เป็นรูปแบบไฟล์สำหรับ .html และ สำหรับ .htm ที่ใช้ในระบบปฏิบัติการที่รองรับ รูปแบบนามสกุล 3 ตัวอักษร

Portable Document Format (PDF)

PDF : หรือ Portable Document Format พัฒนาโดย Adobe System Inc เพื่อจัดเอกสารให้อยู่ในรูปแบบเอกสารพร้อมพิมพ์ สามารถใช้งานได้ในระบบปฏิบัติการจำนวนมาก รวมถึงอุปกรณ์ E-Book Reader ของ Adobe ด้วย และยังคงลักษณะเอกสารเหมือนต้นฉบับ เอกสาร PDF สามารถจัดเก็บตัวอักษร รูปภาพ รูปลายเส้น ในลักษณะหน้าหนังสือ ได้หลายพันหน้าได้ในแฟ้มเดียวกัน PDF เป็นมาตรฐานที่เปิดให้คนอื่นสามารถเขียนโปรแกรม เพื่อทำงานร่วมกับ PDF ได้

งาน PDF เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแสดงผลลักษณะเดียวกับต้นฉบับ แตกต่างจากการใช้รูปแบบ Browser

Peanut Markup Language (PML)

PML : พัฒนาโดย Peanut Press ใช้สำหรับสร้าง E-Books โดยเฉพาะ อุปกรณ์พกพาที่สนับสนุนไฟล์ประเภทนี้จะสนับสนุนไฟล์นามสกุล .pdb ด้วย

Extensive Markup Language (XML)

XML: เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป พัฒนาโดย W3C ใช้เพื่อไว้ติดต่อในระบบที่แตกต่างกัน (เช่น ใช้คอมพิวเตอร์มี่มีระบบปฏิบัติการคนละตัว หรืออาจจะเป็นคนละโปรแกรมประยุกต์ที่มีความต้องการสื่อสารข้อมูลถึงกัน)เป็นพื้นฐานในการสร้างภาษามาร์กอัปเฉพาะทางอีกขั้นหนึ่ง XML ซึ่งพัฒนามาจาก SGML โดยดัดแปลงให้มีความซับซ้อนน้อยลง XML ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน และเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

XML ยังเป็นภาษาพื้นฐานให้กับภาษาอื่น ๆ อีกด้วย เช่น Geography Markup Language (GML), RDF/XML, RSS, MathML, Physical Markup Language (PML), XHTML, SVG, MusicXML และ cXML) ซึ่งอนุญาตให้โปรแกรมแก้ไขและทำงานกับเอกสารโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในภาษานั้นมาก่อน