สินค้าและบริการที่ใช่ โดนใจผู้สูงวัยปี 2020


สังคมผู้สูงวัยคือสังคมไทยในยุคนี้ เพราะปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี สามารถดูแลร่างกายและจิตใจตนเองให้แข็งแรงได้ในระยะยาว


ผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัวให้เท่าทันกับสังคมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย “สินค้าและบริการที่ใช่” และโดนใจผู้สูงวัย จึงมีความจำเป็นมาก เพราะพวกเขาต้องการให้ตนเองสามารถดำรงชีวิตด้วยความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามอัตภาพ โดยที่ความร่วงโรยของวัยและกำลังซื้อ ไม่ใช่ปัญหาของพวกเขาเลย


1. เวชภัณฑ์ด้านสุขภาพและบริการดูแลสุขภาพ

โรคของกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มเป็นโรคเรื้อรังมากกว่า 60 - 70% และมี 1 โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง ภาวะสมองเสื่อม โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุน โรคข้ออักเสบ โรคอ้วนลงพุง

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ยาและเวชภัณฑ์การดูแลสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการป้องกันและรักษา อุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ช่วยเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน และการดูแลอำนวยความสะดวกในการดูแลสุขภาพ


2. ระบบการเงินผู้สูงวัย

รัฐมีภาระที่จะต้องจ่ายภาระเบี้ยหวัดบำนาญมากขึ้น ซึ่งกองทุนบำเหน็จบำนาญเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ และจะเปลี่ยนจากกองทุนรัฐเป็นของเอกชนเพื่อมาช่วยแบกภาระ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

บริษัทประกันภัย ประกันชีวิต ประกันการเกษียณอายุ , การออม , การจัดการสินทรัพย์ การบริหารกองทุนอสังหาริมทรัพย์ REITs