โฆษณาปังสุด ๆ ฉุดไม่อยู่ กับ 10 ทักษะง่าย ๆ

วงการเอเจนซี ‘โฆษณา’ ก็ไม่อาจต้านทานผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ได้ จึงต้องมีการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่เพื่อให้ "อยู่รอดและได้ไปต่อ" กับความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกรูปแบบในยุค "New normal" แบบนี้


‘ทักษะ’ หรือ skill จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่เราจะต้องเปิดรับและปรับตัว เพื่อให้เท่าทันด้วยการมองหาทักษะใหม่ ๆ ซึ่งเป็นแนวทางการปรับตัวที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน

จากการสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความกังวลสูงสุดกับสถานการณ์ต่างๆ รวม 3 ทักษะ คือ

1. ทักษะการทำความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้า

แทนที่จะเป็นเพียงคู่ค้ากันเหมือนสมัยก่อน ปัจจุบันเราต้องเข้าใจธุรกิจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถนำมาปรับแผนการหรือกลยุทธ์ให้ตรงตามความต้องการของ ‘ธุรกิจของลูกค้า’ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ข้อมูลต่าง ๆ มีความสำคัญในการนำมาวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อกำหนดเส้นทางที่จะทำการตลาดให้กับลูกค้า ซึ่งทักษะการทำความเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ของลูกค้า ถือเป็นพื้นฐานของคนทำงานโฆษณา แต่ ณ ตอนนี้ เราจำเป็นต้องรู้และนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เปรียบเทียบกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ทั้งตัวลูกค้าเองและตัวกลุ่มเป้าหมายด้วย ถ้าหากเราไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ตอบสนองลูกค้าได้ตรงจุด เอเจนซีเหล่านั้นอาจจะตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปได้ไม่ดีพอ


2. ทักษะการเป็น ‘ที่ปรึกษา’ มากกว่า ‘คู่ค้า’

แนวทางการใช้งบประมาณของธุรกิจในช่วงโควิดทำให้เกิดการปรับตัวในธุรกิจเป็นอย่างมาก เช่น การไปเน้นเรื่องของ E-commerce มากขึ้น จนทำให้เกิดการเติบโตในส่วนนี้ของแต่ละธุรกิจเป็นอย่างมาก และต่อให้เป็นช่วงหลังโควิดหมายความว่าส่วน E-commerce หรือส่วนอื่น ๆ ที่เติบโตขึ้นในช่วงโควิด มันสามารถพัฒนาและต่อยอดได้

เอเจนซีจึงต้องเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า จากเดิมที่แค่รับและทำงานตามคำสั่งของลูกค้า หลังจากนี้เราต้องรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า พัฒนา Data ที่จะนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมให้กับลูกค้าด้วย