top of page

10 ทักษะ ในยุค new normal ที่ควรมี!

การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ยุคดิจิทัลและช่องทางออนไลน์จึงเป็นทิศทางสำคัญในการทำงาน สังคมยุค New Normal จึงเป็นวิถีชีวิตที่เราต้องรับกับทุกสถานการณ์และปรับตัวให้ได้อย่างรวดเร็ว

จากการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) เดือนมกราคม ค.ศ.2016 ได้เปิดเผยถึง 10 ทักษะที่บุคลากรยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ควรมี ดังนี้

1. ความสามารถแก้ปัญหาซับซ้อน (Complex Problem Solving)

แก้ปัญหาด้วยมุมมองและวิธีที่หลากหลายเพื่อจัดการปัญหาที่ซับซ้อนมากกว่าเดิม

2. คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)

ใช้เหตุผลวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี-ข้อด้อยวิธีแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ

3. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative)

สร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่ในการแก้ปัญหา เพิ่มทางเลือกมีทางออกในชีวิตมากขึ้น

4. บริหารจัดการคน (People Management)

บริหารคนให้ตรงกับงาน และเติมแรงจูงใจให้สร้างผลงานได้ดีที่สุด

5. ความสามารถร่วมมือกับผู้อื่น (Coordinating with others)

การจัดการพฤติกรรมของตัวเองให้ทำงานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

6. ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

รับรู้ถึงพฤติกรรมของอีกฝ่ายได้อย่างรวดเร็ว และเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้น

7. ทักษะการประเมินและตัดสินใจ (Judgment and Decision Making)

ประเมินและตัดสินใจในการทำงานได้ด้วยตัวเอง โดยใช้วิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม

8. ทักษะมีใจรักการบริการ (Service Orientation)

มีจิตอาสาและเสียสละ สามารถหาหาวิธีช่วยเหลือผู้อื่นอย่างกระตือรือร้น

9. ทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation)

ช่วยลดช่องว่างทางความคิด และประสานผลประโยชน์ให้ Win-Win ได้ทั้งสองฝ่าย

10. ทักษะความยืดหยุ่นทางความคิด (Cognitive Flexibility)

ใช้หลักการหลากหลายเพื่อจัดลำดับและปรับวิธีการทำงานต่างๆ ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์


ดู 1,827 ครั้ง

Comments


bottom of page