Advertising สื่อการขายและบริการตัวจริงสุดสร้างสรรค์

Advertising หรือการโฆษณา สื่อเพื่อการขายหรือการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกับสินค้าและบริการ รวมทั้งแนวคิดต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

เป้าหมายของการทำ Advertising ⦁ กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้และอัพเดทเรื่องราวของสินค้า การจำหน่ายและทำการตลาด ⦁ สร้างสรรค์ภาพพจน์ที่ดี ผู้ทำการโฆษณาจะความพยายามสร้างสรรค์งานโฆษณาให้มีความแปลกใหม่ ในสินค้าประเภทเดียวกัน เพื่อให้ผู้บริโภคมีภาพลักษณ์ที่ดี พึงพอใจในคุณสมบัติ และรูปแบบของสินค้าหรือบริการ เนื่องจากสินค้าและบริการมีความหลากหลาย ⦁ เพลิดเพลินและสนุกสนาน สื่อโฆษณาบางครั้งก็สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และช่วยให้คลายเครียดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการนำเสนอ

ข้อดีของการทำ Advertising 1. ปรับปรุงสื่อโฆษณาได้ตลอดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าสื่อชนิดอื่น ๆ 2. การเข้าถึงสื่อที่สะดวกและรวดเร็ว 3. รูปแบบของสื่อโฆษณา สามารถใส่ลูกเล่นต่าง ๆ หรือผสมผสานสื่อชนิดต่าง ๆ ในการ Advertising ได้ 4. ปัจจุบัน จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้น Advertising จึงเป็นสื่อที่น่าสนใจในการทำธุรกิจของสินค้าและบริการ

รูปแบบของ Advertising มี 7 รูปแบบที่สำคัญ ได้แก่

Pop-up advertising หน้าต่างโฆษณาที่ปรากฏขึ้นเมื่อเปิดหน้าเว็บไซต์ Pop-Up มีลักษณะเป็นโฆษณาที่แยกออกเป็นเว็บบราวเซอร์หน้าต่างใหม่ โดยจะปรากฏพร้อมกับเว็บเพจที่มีโฆษณาสินค้านั้น ซึ่ง Pop-Up โฆษณานี้ จะอยู่ด้านบนของเว็บเพจที่ผู้ใช้เรียกทำงานอยู่ Pop-Under Advertising โฆษณาที่แยกออกเป็นเว็บบราวเซอร์และเป็นหน้าต่างใหม่เช่นเดียวกับ Pop-Up แต่จะอยู่ด้านล่างของเว็บเพจที่ผู้ใช้เรียกทำงานอยู่ โดยเราจะเห็น Pop-Up นี้ เมื่อปิดเว็บเพจนั้น Affiliate Relationships การเปิดให้เว็บไซต์โดยการนำโลโก้หรือแบรนด์เนอร์ในเว็บไซต์ธุรกิจ ไปช่วยโฆษณาหรือทำการขายให้กับเว็บไซต์นั้น ๆ Offline Marketing การสื่อสารการตลาดโดยใช้เครื่องมือ กิจกรรมโฆษณา การตลาด และการขายที่มองเห็น ซึ่งไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต เน้นกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสื่อสารและเข้าถึงผู้บริโภค มีทั้ง Offline marketing และ Online marketing ซึ่งเป็นการสื่อสารทางการตลาดที่ดีอีกรูปแบบหนึ่ง Online Catalogs การทำแคตตาล็อกสินค้าจากแคตตาล็อกพื้นฐานให้เป็นแพลตฟอร์มอนไลน์ โดยแสดงรายการสินค้า คุณสมบัติต่าง ๆ และรายละเอียดของสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการนั้น ๆ อย่างสะดวก โดยรายการสินค้าจะนำเสนอในรูปแบบโบรชัวร์ (Brochure) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับธุรกิจ e-commerce <