Digital Publishing สื่อสิ่งพิมพ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ในยุคปัจจุบัน


Digital Publishing หรือ สิ่งพิมพ์ดิจิทัล ที่รวบรวมกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การเรียบเรียงเนื้อหา การผลิต การเผยแพร่ การรักษาความปลอดภัย การวัดผล และการสร้างรายได้ในโลกดิจิทัล โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นผู้ใช้งานหรือพนักงานในองค์กรยุคปัจจุบัน ซึ่งมีพฤติกรรมบริโภคสื่อต่าง ๆ ผ่านบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนส่วนตัวของตนเองเป็นส่วนใหญ่


ปัจจุบัน "สิ่งพิมพ์ดิจิทัล" ไม่ได้มีแค่เพียง Ebook เพียงเท่านั้น แต่เรายังนำเสนอออกมาในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ Digital Catalog, Digital Magazine, Digital Newsletter, Digital Annual Reportที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์และนิตยสาร รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทกระดาษ จะใช้ไฟล์ในฐานะที่เป็น "สิ่งพิมพ์ดิจัทัล" ซึ่งแม้ว่าจะสะดวก อีกทั้งยังไม่มีต้นทุนในการผลิตและการเผยแพร่ แต่ก็อาจพบอุปสรรคคือ การอ่านที่ไม่สะดวก เพราะไฟล์ PDF มีขนาดใหญ่กว่าโทรศัพทฺ์หลายเท่า


สำนักพิมพ์ หรือหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งนักการตลาดและนักประชาสัมพันธ์ จึงต้องทำความเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมายว่า มีพฤติกรรมในการบริโภคข่าวสารผ่านช่องทางใดบ้าง หากคุณต้องการสร้างการสื่อสารที่มีคุณภาพ สร้างการรับรู้ในเชิงลึกและกว้าง และคุณต้องการวัดประสิทธิภาพของแต่ละเนื้อหาที่คุณผลิตขึ้นมา "สิ่งพิมพ์ดิจัทัลแบบใหม่" (ที่ตัดขั้นตอน PDF ออกไป) อาจเป็นทางเลือกที่ดีและน่าสนใจของคุณ


เนื้อหา "สิ่งพิมพ์ดิจิทัล" จึงสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา โดยผู้ชมหรือผู้อ่านไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดเนื้อหาให้เปลืองพื้นที่สมาร์ทโฟน เพราะอยู่ในรูปแบบของลิงค์หรือ URL ทางอีเมล์ สื่อสังคม โปรแกรมแชท หรือวางไว้บนเว็บไซต์ ทำให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการได้ในทันที


นอกจากนั้น "สิ่งพิมพ์ดิจิทัล" ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพของแต่ละบทความด้วย จำนวนการอ่านหรือการเข้าถึง สื่อสิ่งพิมพ์