Website สำคัญและจำเป็นมาก-น้อยแค่ไหน ในยุคปัจจุบัน?

เว็บไซต์ (Website) แหล่งรวบรวม ข้อมูล ข่าวสาร และความบันเทิง โดยใช้อินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายในการเชื่อมโยงข้อมุลข่าวสารเหล่านั้น บริษัท องค์กร และธุรกิจต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง

เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายสินค้าหรือบริการอีกช่องทางหนึ่ง หรือเพื่อการทำธุรกิจออนไลน์อย่างง่ายดาย และเพื่อประโยชน์อื่น ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นที่ทำเว็บไซต์ นอกจากนี้ การมีเว็บไซต์ ยังสร้างความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพได้เป็นอย่างดี

ประเภทของเว็บไซต์ มี 4 ประเภท หลัก ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ Web Blog เว็บสำหรับเก็บรวบรวมเนื้อหาเพื่อการอ่านอย่างเดียว Web E-Commerce เว็บเพื่อการค้า ซึ่งใช้ขายสินค้าเป็นหลัก Web Corporate เว็บสำหรับบอกรายละเอียดขององค์กร Web Personal Business เว็บสำหรับการทำธุรกิจส่วนตัว

นอกจากนี้ ยังมีเว็บประเภทอื่น ๆ แต่โดยรวมโครงสร้างหลักจะคล้ายกันหมด ต่างกันที่ Function การใช้งานที่เพิ่มเข้าไป

เว็บไซต์ เปรียบเสมือน "บ้านของเรา"

พักโรงแรม รีสอร์ท หรือนอนบ้านเพื่อน สถานที่เหล่านั้นคือที่พักชั่วคราว ทำให้ได้รับความสุขและความอบอุ่นในระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งก็ไม่มีที่ไหน ที่สุขใจเท่า บ้านของเรา เพราะคือที่อยู่อาศัยถาวรของเราเอง จึงให้ความสุขและความอบอุ่นอย่างยั่งยืน


เว็บไซต์ จึงเปรียบเหมือน บ้าน ที่เราสามารถตกแต่ง จัดวาง เคลื่อนย้าย หรือแต่งเติมสีสันยังไงก็ได้ ตามที่ใจเราต้องการ


ถ้าเปรียบกับขั้นตอนการทำเว็บไซต์คือ เราจะใส่ข้อมูลแบบไหนไว้ใน “หน้าแรก” ก็ได้ หรือจะแบ่งหมวดหมู่ “บล็อก” ก็สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ อีกทั้ง ยังสามารถเลือกเก็บเงินบน “ร้านค้า” ได้หลายวิธี