“พลังงานสะอาด” พลังงานแห่งอนาคต


พลังงาน” สรรสร้างโลก จุดกำเนิดสำคัญของวิถีชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยปริมาณการใช้และความต้องการที่มากอาจทำให้พลังงานหมดลงในที่สุด “พลังงานสะอาด” จึงเป็นความหวังใหม่ของการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและสร้างสรรค์


พลังงานสะอาด หรือ (Green Energy) คือ พลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยิ่งโลกกำลังประสบกับสภาวะโลกร้อน ยิ่งทำให้พลังงานสะอาดมีบทบาทและมีความสำคัญจนกลายเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ส่งผลให้มีการใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ที่ใส่ใจและเล็งเห็นความสำคัญของพลังงาน จึงตระหนักและเห็นคุณค่าในการใช้ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการใช้พลังงาน


พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar energy) พลังงานสะอาดที่เกิดจากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยผ่าน โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ผ่านสิ่งประดิษฐ์ที่มีสารกึ่งตัวนำอย่างซิลิกอน ที่มีคุณสมบัติในการดูดพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ปัจจุบัน บ้านและที่อยู่อาศัยในหลาย ๆ แห่ง จะนำแผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาหรือวางในตำแหน่งที่สามารถรับแสงได้ แผงโซลาร์เซลล์จะมีชุดแปลงกระแสไฟฟ้า (อินเวอร์เตอร์) โดยมีหลักการทำงานคือ เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบแผงโซลาร์เซลล์ เซลล์แสงอาทิตย์จะผลิตไฟ้ฟ้ากระแสตรงผ่านระบบควบคุมเข้าอินเวอร์เตอร์ จากนั้นอินเวอร์เตอร์จะเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อจ่ายเข้าระบบไฟฟ้าปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน


ยกตัวอย่างพลังงานสะอาดในระดับธุรกิจ ที่นำไปใช้สร้างคุณค่าและสร้างมูลค่าให้กับองค์กรในระยะยาวเมื่อปลายปี 2562 ที่ผ่านมา


กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้นำนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เข้าไปใช้งานจริงในอีเว้นท์ คอนเสิร์ต เทศกาลต่าง ๆ และแหล่งท่องเที่ยว อาทิ โซลาร์เซลล์ระบบไมโครกริด ในงานประเพณีลอยกระทง